Yönetimde amaç belirleme sürecine çalışanların katılımının sağlanması ve böylelikle verimliliğin artırılması için yöneticilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

AMAÇ

Yönetimde amaç belirleme sürecine çalışanların katılımının sağlanması ve böylelikle verimliliğin artırılması için yöneticilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

KATILIMCILAR

Kendi organizasyonlarında yönetim uygulamalarını geliştirmek, amaç ve hedeflerle çalışma disiplinini yerleştirmek, astlarına daha fazla sorumluluk devretmek ve daha etkili sonuçlar almak isteyen yöneticiler.

İÇERİK

 • Vizyon, misyon, amaç, hedef kavramları
 • Doğru amaçların nitelikleri: SMART amaçlar
 • Stratejik, taktik, ve operasyonel amaçlar
 • Amaçlara göre yönetim süreci
 • Amaçların belirlenmesi
 • Faaliyet planlaması
 • Uygulama
 • Kendi kendine kontrol
 • Periyodik ölçme ve değerlemeler
 • AGY ile sağlanabilecek yararlar
 • AGY’nin iletişim, delegasyon ve motivasyonla ilişkisi
 • AGY’de karşılaşılan başlıca sorunlar
 • Yöneticinin değişen görevi: Coaching
 • Bir dakika yöneticisi

Eğitim öncesinde şirkette bu konu ile ilgili ön etüd çalışması yapılması faydalı olur.

SÜRE: 2 Gün

AMAÇ:  Şirket yöneticilerine ve potansiyel yönetici adaylarına, çağdaş yönetim tekniklerini ve etkin liderlik yaklaşımlarını göstererek yönetme kabiliyetlerini geliştirme ve çalışanlara yol gösterme, onları doğru yönlendirip motive etme konusunda fayda sağlamaktır. Eğitim uygulama ve vaka çalışmalarıyla zenginleştirilmiştir.
KİMLER KATILMALI: Her seviyeden yönetici ve yönetici adayı.

 

İÇERİK:

 • Yönetim Bilimi ve Yöneticilik
 • Yönetim Fonksiyonları
 • Delegasyon-Vaka Çalışması
 • Yönetici ve Lider
 • Lider Yönetici Kim?
 • Herkes Lider Olabilir mi?
 • Lider Özellikleri
 • İnsanlara Liderlik Etmenin Sekiz İlkesi
 • Vizyon
 • Güven
 • Katılım
 • Öğrenme
 • Çeşitlilik
 • Yaratıcılık
 • Dürüstlük
 • Topluluk
 • Beceri Geliştirme Aşamaları
 • Evrensel Yönetim Tarzları
 • Dört Temel Liderlik Stili
 • 3 Adım Yöneticiliği-Vaka Çalışması
 • 3 Temel İletişim Becerisi
 • Algılama -Örnekler
 • Lider =Motive eden
 • İş Hayatında Pozitif İlişkiler ve Biz Olabilmenin Gücü
 • Liderlik ve Ekip Çalışması

SÜRE  2 Gün

AMAÇ

Liderlik  potansiyelini geliştirmek isteyen, başkalarını etkili bir şekilde yönetmek için nasıl davranması gerektiğini öğreten,  yapılan işe ve insana karşı doğru davranışların ve tutumların geliştirilmesine yönelik vaka çalışmaları ile zenginleştirilmiş bir eğitimdir.

 

KATILIMCILAR

Yöneticiler ve yönetici adayları

İÇERİK

 • Liderlik kavramı
 • Herkes lider olabilir mi?
 • Kendimizi yönetebiliyor muyuz?
 • Önce Kişisel Liderlik
 • Yönetimde iletişimin önemi
 • İdareci yönetici/ Lider yönetici
 • Başarılı liderlerin özellikleri
 • Özgüven
 • Liderlikte sürekli öğrenme ve gelişme
 • Beceri geliştirme aşamaları
 • Çalışanları motive etmek
 • Kurumunuzun ekibini oluşturmak
 • Ekip ruhunu oluşturmada liderin rolü
 • Performansı artırmak
 • Durumsal liderlik
 • Koçluk yapan lider
 • 3 Adım Yöneticiliği
 • Delegasyon-korkmadan yetki verin
 • Yeniliğe ve yaratıcılığa teşvik etmek
 • Film üzerinden eğitimde öğrenilenleri pekiştirme
 • Liderlik sorunlarını çözme
 • Örnek olay, oyun
 • Değerlendirme
 • Örnek olay, vaka çalışması , oyunlarla ve kısa filmlerle zenginleştirilmiştir.

SÜRE  2 Gün

AMAÇ

Yöneticilerin çatışmacı durumları çözmeleri ve çözüm süreçlerinde şirket amaçlarını en etkili şekilde gerçekleştirmeleri için gerek duydukları bilgi ve becerileri geliştirmek.

KATILIMCILAR

İş ve görevlerinin gereği olarak doğrudan ya da dolaylı bir şekilde çatışmacı ortamlarda bulunan, isteyerek ya da istemeyerek çatışmacı durumlarla karşı karşıya kalan ve sorunları çözme durumunda bulunan yöneticiler

İÇERİK

 • İnsan davranışlarının analizi: insanlar ve sorunlar
 • Çatışma neden kaçınılmazdır?
 • Çatışmaların nedenleri: problem tanımlama
 • Çatışmaların yapıcı ve yıkıcı etkileri (Yararları ve zararları)
 • Ekip anlayışı ve çatışma: Çatışmayı anlaşmaya dönüştürme
 • Çatışma durumlarında yöneticinin rolü
 • Çatışma durumlarında tutum ve davranışınız ne olmalı?
 • Uyum sağlama, anlayış ve işbirliğinin geliştirilmesi
 • Olumlu zihinsel tutum
 • Pazarlık becerilerinin geliştirilmesi: Kazan- Kazan stratejisi
 • Çatışmaların önlenmesi ya da çatışmalardan yararlanma
 • Etkili iletişim, etkileme ve ikna etme sanatı
 • Aktif dinleme ve empati
 • Yaratıcı problem çözme becerilerinin geliştirilmesi
 • Çatışma çözmenin aşamaları: planlama, uygulama, ölçme ve geliştirme
 • Çözüm önerilerinin sunulması ve benimsetilmesi

SÜRE 1 Gün

Eğitim öncesinde şirkette bu konu ile ilgili ön etüd çalışması yapılması faydalı olur.

AMAÇ

Arzulanan değişimleri başarıyla gerçekleştirebilmek ve değişimin yarattığı risk ve belirsizlikleri en aza indirebilmek için gerekli olan bilgi ve becerileri geliştirmektir.

KATILIMCILAR

Organizasyonlarda değişimin gerekliliğine inanan ve bu değişimin planlanmasından ve uygulanmasından sorumlu olan üst ve orta kademe yöneticiler.

İÇERİK

 • Niçin değişim?
 • Değişim kavramı ve değişimin dinamizmi
 • Değişime yol açan güçler, değişim ihtiyacı
 • Değişimin Boyutları
 • Değişime Hazır mısınız?
 • Değişimin Yedi Adımı
 • Uygulama
 • Sosyal ve İnsanı Etmenler
 • İnsanların Uyum Sağlamasına Yardımcı Olmak
 • Sürekli Değişime Doğru

SÜRE  2 Gün

AMAÇ

Yöneticinin becerisi, farklı kişiliklerden, farklı uzmanlıklardan, farklı deneyimlerden yola çıkarak farklı iş düzeylerinde ekip yaratmaktır. Bunun için, yöneticinin bireyleri tanımak kadar grup oluşum sürecini de bilmeye ihtiyacı vardır. Çünkü sürecin her aşamasında farklı liderlik tarzı gerekebilir. Bu programda, yöneticilere ekip geliştirmeyle ilgili bilgiden hareket ederek daha etkili liderlik ortaya koyabilmeleri için anahtarlar vermek amaçlanmıştır.

KATILIMCILAR

Üst ve orta düzey yöneticiler.

İÇERİK

 • Ekip kavramı
 • Ekibin yapısı
 • Ekip içi insan ilişkileri
 • Ekip oluşum süreci
 • Ekip içinde roller
 • Ekip kaynaşımı
 • Ekip ile karar vermek
 • Ekip çalışması ve yönetim
 • Ekibin, iç organizasyonunda grubun ve işin etkisi
 • Yapıya bağlı ekip güçlükleri
 • Ekibin öz-örgütlenmesi
 • Liderlik
 • Liderlik yaklaşımları ve durumsal liderlik
 • Etkili liderlik (Kendini tanıma ve geliştirme)
 • Lider ve izleyicileri (iletişim)

 

SÜRE  2 Gün

AMAÇ

Seminerin amacı, çeşitli grup faaliyetlerinde grup amaçlarının gerçekleştirilmesi ve grup etkinliğinin geliştirilmesi için grup yönlendiricisinin (Facilitator) önemini ve yararlarını ortaya koyma, grup yönlendiricisinin yardımı ile grup çıktılarının kalitesini geliştirmek, grubun verimliliğini arttırarak, amaçların gerçekleştirilmesinde grup yönlendiricisi olarak, sahip olunması gereken belirli özellik ve becerileri katılımcılara tanıtmak ve kazandırmaktadır.

KATILIMCILAR

Grup faaliyetlerinde grup yönlendiricisi (Facilitator) olarak görev yapan, sorun çözme ve karar alma süreçlerinde grubundan yararlanmak isteyen tüm yöneticiler ve bu konuda becerilerini geliştirmek isteyen tüm bankamız eğitimcileri bu seminere katılabilirler.

İÇERİK

 • Organizasyonel Ortamda Grubun Yönlendirilmeye İhtiyaç Duyduğu Durumlar ve Beklenen Sonuçlar
 • Grup Üyelerinin ve Grup Yönlendiricisinin Rollerinin Belirlenmesi
 • Grubun Yönlendirilmesinde Yararlı Bazı Yöntem ve Yaklaşımlar
 • Başarılı Bir Grup Yönlendiricisinde Olması Gereken Özellikler ve Beceriler
 • Grup İçinde Grup Yönlendiricisinin Kendi Güçlü ve Güçsüz Yönlerini Belirlemesi
 • Grup Üyelerinin Verimsiz Davranışları ve Başa Çıkma Teknikleri
 • Grup Yönlendiricisinin Sorumluluklarının Sınırlarının Belirlenmesi
 • Grup Yönlendiricisinin Rolünün Sona Erdirilmesi

SÜRE  2 Gün

AMAÇ
Takım çalışmasının ve takım ruhunun olduğu şirket çalışanların hem öğrenme hem de iş performanları yükselmektedir. Birlikte iş üreterek bir  sinerji oluşturan çalışanlar hem motive olmakta hem de kuruma karşı aidiyet duygularıgüçlenmektedir. Bu eğitimle amacımız çalışanlarda biz olabilme duygusunu güçlendirerek, her yaptıkları davranışın kuruma olumlu geri dönüşünü görmelerini sağlamaktır.
KATILIMCILAR

Liderlik ettiği grubun ya da takımın üyelerini motive etmek isteyen tüm yöneticiler ve çalışanlar

 

İÇERİK

 • Takım olmak ve takım bilinci
 • Etkili takımların özellikleri
 • Takım ruhu nasıl yaratılır
 • Her insan bir takımın üyesidir
 • Biz bilinci nasıl yaratılır
 • Takım oluşturma
 • Başarılı takımların özellikleri ve yönetimi
 • Sinerji nedir?, Takımda sinerji sağlama
 • Sinerji yaratan dil modelleri ve takım içi iletişim nasıl olmalıdır?
 • Takım çalışmasını etkileyen unsurlar
 • Motivasyon nedir?
 • Sınırlayıcı inançları tanıyın
 • Motivasyon becerileri çemberleri
 • İşyerinde motivasyon
 • Başarıya götüren altı alışkanlık
 • Yapıcı geribildirimleri kullanmak
 • İş hedeflerinizde avantaj sağlayın, hedef belirlemenin gücü
 • Başarı kriteriniz nedir?
 • Davranış kalıplarınız
 • İnsanların düşünme tarzlarını tanıyın
 • İçsel ekibinize koçluk yapın
 • Motivasyonu kaybetmemek için ipuçları
 • Takımlara motivasyon kazandırmak
 • Motive eden yönetici olmak
 • Motive edici iletişim

SÜRE 2 Gün

AMAÇ

Kurumsal aidiyet, bir kişinin çalıştığı şirkete karşı hissettikleridir ve her çalışanın şirketin ortak değerleri benimsemesini ifade eder. Bu nedenle kurumsal aidiyet, hem şirketin başarısına, hem de çalışanın kendi performansına olumlu anlamda etki eden bir konudur. Çünkü çalışanların şirkete karşı kurumsal aidiyetlerini ve sahiplenmelerini artırmaya ve kurum kültürünü geliştirmeye yönelik sistematik çalışmaların yapılması, şirketin yönetim kalitesine, hizmet kalitesine, müşteri memnuniyetine ve dolaylı olarak karlılığına çok önemli katkılar sağlayacaktır.
Buradan hareketle, genel itibariyle fiziki anlamda ağır işler yapan veya yoğun tempoda çalışan mavi yakalı çalışanların kurumsal aidiyet duygularının ve kurum kültürü bilinçlerini artırabilmesi amacıyla tasarlanan bu eğitimde; kalite, bireysel kalite, kurum kültürü, iş disiplini, etkin iletişim, kurum kültürü, zorluklarla mücadele, 5S gibi konular basit bir dille aktarılmaktadır. Pratik ve kolay uygulanabilir bilgiler oyunlarla ve farklı uygulamalarla desteklenerek mavi yakalı çalışanların eğlenerek öğrenmelerine imkan tanınmaktadır.

KATILIMCILAR

Tüm mavi yakalı çalışanlar (işçi, usta, hizmetli, yardımcı eleman vs.) bu eğitime katılabilir.

İÇERİK

 • Üretimde kalite, toplam kalite yönetim standardı ne demektir? Kaliteli üretimden ne anlıyoruz?
  Kalitenin ve/veya kalitesizliğin maliyeti işletmemiz için nedir?
 • Kurum Kültürü Nedir?
  Bireysel kalite sistemi nasıl etkiler? Neler yapılması gerekir?
  •Müşteri odaklı üretim ne demektir ve işletmemize etkisi nedir?
  •Müşteri memnuniyeti mantığının algılayabilecekleri şekilde ve örnek uygulamalarla mavi yakalı personele aktarılması
  •İletişim nedir? Takım olmak ne demektir?
  •Hizmet kalitesi, iş verimliliği, müşteri memnuniyeti, iş disiplini ile iletişim ilişkisi nedir?
  •İletişimin öneminin personelin katılımıyla yapılacak oyunla ve uygulamalarla anlatılması
 • Bir şirket mavi yakalı personelden iş disiplini anlamında neler bekler?
  İş disiplini bir işletme için neden önemlidir? Olmazsa ne sonuçlar doğurur?
  •İş disiplinin başarılı olmasını engelleyen personelin yaptığı hatalar nelerdir?
  •Öz disiplin (kendi kendini disipline etme) nedir ve nasıl yapılır?
  •5S nedir? Neden önemlidir? Kalite ile ilişkisi nedir?
  •Zorluklarla Mücadele
  •Personelin bireysel motivasyonunu artırmaya yönelik OYUN ve MİNİ FİLM GÖSTERİMİ

SÜRE 1 Gün

AMAÇ

Bottom of Form

İletişiminizin anlamı karşıdan aldığınız tepkidir ve bu kastettiğinizden farklı bir tepki olabilir. Aynı dili konuştuğumuz zaman iletişimde de aynı dili konuştuğumuzu varsaymak gibi bir yanılgıya düşme olasılığımız yüksek. Gerçekten ve dikkatli dinlemeye başladığımız zaman iletişimde yapılan kısa devreleri, anlaşmazlıkları, genellemeleri ve yanlış varsayımları farkettiğimizde doğru iletişim için yalnız aynı dili konuşmanın yeterli olmadığı gerçeğiyle yüzleşiriz.

İlişki yönetimi eğitimi ileri düzey iletişim eğitimidir.

İÇERİK

 • Doğru iletişim
 • 3 Boyutlu iletişim
 • Özgüvenli iletişim
 • Kazan – kazan iletişim
 • Etkileme nedir?
 • Etkileme ve ikna becerileri
 • Etkileme ve manipülasyon
 • Karşı tarafla uyum ve ahenk yaratma
 • Kişisel programlar
 • Kişilerarası İletişimde farklı stiller
 • TA çalışması ve test uygulaması
 • Ebeveyn – çocuk – yetişkin tarzları uygulamaları
 • Kişisel penceresi ( Johari Penceresi )
 • TA çalışmasını özgüvene uygulamak
 • Özgüvenli davranış modelleri
 • Hedef belirleme
 • P.O.W.E.R modeli ile amaçlara ulaşmak
 • İlişkilerde ortak çözüme ulaşmak
 • Kriter belirleme soruları ve dinlemenin önemi
 • Öncelikleri belirleme soruları
 • Virgina Satir ve Milton Erikson dil kalıpları
 • Dinleme testi ve dinleme uygulamaları
 • Geribildirim sanatı

SÜRE  2 Gün

AMAÇ

Bu eğitimde katılımcıların; kurum kültürü ve önemi, iş ahlakı ve kuruma bağlılık konularında bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri hedeflenmektedir.

KATILIMCILAR

İki aşamalı bir program olan “İşletme Kültürü ve Kuruma Bağlılık”, üst düzey yöneticilerin katılımları ile yürütülen, “workshop” niteliğinde bir ön programdır. Bu programın sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda içerik, diğer çalışanlara yönelik olarak revize edilip eğitimin ikinci aşaması olan “Kurum Kültürü” eğitimi oluşturularak yaygın kitlelere aktarılabilmektedir.

İÇERİK

 • İşletme Kültürü
 • İşletme kültürünü oluşturan unsurlar
 • Çevre ve kültür
 • İşletmelerde kültürün türleri
 • İşletme kültürünün değiştirilmesi
 • İş ahlakı
 • İş ahlakı nedir?
 • Çalışma yaşamında iş ahlakına uygun kararlar alma ve ahlaki kararları etkileyen faktörler
 • Kuruma bağlılık
 • Bireysel ve grup içi davranışlar açısından ve çalışan kişi açısından kuruma bağlılık ve çalışanların sorumlulukları
 • Yönetimin kuruma bağlılığı geliştirme konusundaki sorumlulukları

SÜRE  2 Gün

AMAÇ

Katılımcılara, bir grup karşısında istenen mesajı doğru ve etkin aktarabilme yöntemlerini gösterek onların konuşmaları sonunda dinleyicilerinden hedefledikleri tepkiyi alabilmelerini sağlamak.

Yöneticilerin, az katılımlı küçük ve çok katılımlı büyük toplantıları başarılı ve hedeflerine ulaşacak şekilde organize etmelerini sağlamak.

 

KATILIMCILAR

Bu program, her kademe yöneticileri ve başarılı konuşmacı olmayı hedefleyen herkes katılabilir.

 

İÇERİK

Etkin konuşmada mesaj ve iletişim sistemi

Heyecan ve korkuyu yenmek

İlgiyi canlı tutabilmek

Göz teması, vücut duruş ve hareketleri

Yazı ve sayıların prezantasyonu

Görsel araçların etkin kullanımı

Sorunlarla başedebilme yolları

Konuşmaya hazırlık

Dinleyicilerin dikkatini çekebilmek

Büyük organizasyonlar

Konuşmayı sonuçlandırma

Ses tonu

Toplantı salonunun düzeni

SÜRE  3 Gün

Ne yazık ki birçok yönetici alt ve üstü ile etkin iletişim kuramamaktadır. Sonuç olarak ortaya yanlış anlamalar, kırgınlıklar, itaatsizlik ve çeşitli personel sorunları çıkmaktadır. Ancak modern yönetim tarzı, yöneticinin başarıya ulaşarak bunu koruyabilmesi için iyi bir iletişimci olmasını gerektirmektedir.

 

AMAÇ

Yöneticilere etkin konuşma, ikna etme ve beden dilini anlama becerileri kazandırmak. Katılımcılara karşı düşünceler ve eleştirilere karşı hangi yöntemlerle etkin olabileceklerini göstermek.

KATILIMCILAR

Bu programa her kademe yöneticileri, yönetici adayları, şirketlerin çeşitli bölümlerindeki personel ve iletişim yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyen herkes katılabilir.

İÇERİK:

Konuşmada sözlerin seçimi

İletişimde kişisel psikolojik alanlar

Soru sorma teknikleri

Eleştirilerle ve itirazlarla başedebilmek

Assertiveness (Düşüncelerin etkin iletimi)

Görünmeyen kişisel alanlar

Ayakta ve oturarak duruş pozisyonları

İletişimde duygular

Deneyim süzgeci

Aktif ve pasif dinlemek, Kötü haberi iletmek

Vücut dilini anlamak

El jestleri ve elle yüzde yapılan jestler

İkna yöntemleri
SÜRE  2 Gün

AMAÇ

Belirli zaman, maliyet ve teknik performans sınırlamaları altında ele alınan projeleri en etkili şekilde gerçekleştirmek için gerekli yönetim anlayışının ve uygulama becerisinin kazandırılmasıdır.

KATILIMCILAR

Projede yer alacak veya yer alan proje ekibi üyeleri,

İÇERİK

Süreç olarak proje yönetimi
Dört evre

Projenin tanımlanması ve organize edilmesi

Projenin planlanması

Projenin yürütülmesi

Projenin sonuçlandırılması

Proje yönetiminde rol paylaşımı

Eylem çerçevesi

Görev paylaşımı

Proje takvimi

Risk yönetimi

Proje uyarlama

Akılda tutulacak proje gereksinimleri

Rotadan şaşmamak

Proje çalışmasının sonuçlandırılması

SÜRE  2 Gün

 

 

 

AMAÇ

Yönetim kararlarının etkinliğini arttırmak ve sorunların amaca uygun şekilde çözülmesini sağlamak için gerek duyulan yöneticilik becerilerini geliştirmek.

KATILIMCILAR Özellikle stratejik taktik kararlar almaları beklenen ve sorunları çözme durumunda bulunan tüm üst ve orta düzey yöneticiler.

İÇERİK

Problem Çözme ve Karar Verme Süreci

Sorunun tanımı ve teşhisi

Çözüm önerileri üretme

Karar almanın aşamaları

Sorunun tanımlanması, nedenlerin tesbiti ve analizi, alternatif geliştirme

Değerlendirme, çözüm seçeneğine karar verme, uygulama

Problem Çözümü ve Yaratıcılık

Yaratıcılığı ortaya çıkaran yöntemler (Beyin fırtınası ve grup süreçleri)

Yaratıcılığı engelleyen faktörler ve bu engellerin azaltılması

Karar Verme Süreci

Karar verme sürecinin tanımı

Kriterlerin geliştirilmesi ve ortaya konması

Bireysel karar verme yaklaşımını belirlemek

Grupça karar verme süreci ve grup kararlarının etkinliği

Sorun analizi

Neden-sonuç diyagramları, güç analizi

İnsan sorunları çatışma ve direnme

Sorun çözme yaklaşımları

 

SÜRE 1 Gün

AMAÇ

Bu programda yöneticilerin etkinliklerinin ve verimliliklerini arttırmaya yönelik becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

KATILIMCILAR

Tüm üst ve orta düzey yöneticilere.

İÇERİK

Yöneticiler ve Yönetim

Yöneticinin İşlevleri

Yönetsel Beceriler

Yönetsel Roller

Örgütsel Kültür ve Çevre

Örgütsel Kültürün Tanımlanması

Güçlü ve Zayıf Örgütsel Kültür

Genel ve Spesifik Çevre

Karar Verme Becerisi

Karar Verme Süreci

Rasyonellik ve Sınırlı Rasyonellik

Sorunlar ve Kararlar

Karar Verme Stilleri

Bireysel ve Grup Karar Verme

Planlama

Plan Çeşitleri

Durumsal Faktörler

Planlama Araçları

Örgütlenme

Örgütlerin Boyutları

Örgüt Tasarımına Durumsal Yaklaşım

Güdülenme (Motivasyon)

SÜRE  2  Gün

AMAÇ

Yöneticilerin yeteneklerinin geliştirilmesi, performanslarının ve iş tatmininin arttırılması için gerekli bir yöntemin doğru olarak anlaşılması ve uygulanmasıdır.

KATILIMCILAR

Astların daha fazla yetki ve sorumluluk alarak motive olmalarını hem de kendilerini geliştirmelerini; böylelikle şirketlerinin de büyüme ve gelişmesini arzulayan yöneticiler. Yetki ve görev devrederek kendilerine ve yalnızca kendilerinin yapabileceği işlere daha fazla zaman ayırmak isteyen kişiler.

İÇERİK

Organizasyon ve yönetim anlayışının gelişimi

Organizasyon tasarımı:yapının oluşturulması

Yapıyı ve işleyişi etkileyen unsurlar

Organizasyon ve yönetim ilişkilerine farklı yaklaşımlar

Hiyerarşi ve kontrol alanı

Yetki ve sorumluluk kavramları

Yetkinin devredilmesi

Yetki devrinde karşılaşılan sorunlar

Amaç birliğinin sağlanması

Astların yetiştirilmesi ve etkili yönlendirme  (Coaching)

Astların güçlendirilmesi: Empowerment

Güven ve anlayış ortamının geliştirilmesi

Yetki devrinin kolaylaştırılması

İletişimin geliştirilmesi

Şirket kültürünün oluşturulması

 

SÜRE 1 Gün

AMAÇ

Koçluk, yöneticilerin kendi astları olan kişilerle birlikte, beceri geliştirmek, bilgi vermek ve onların kurumsal hedeflere ulaşmalarına yardımcı olup daha zorlu görevlere hazırlayacak değer ve davranışlar aşılamak üzere yürüttüğü bir faaliyettir. Bu program yöneticiler için hazırlanmış temel koçluk becerilerini içeren bir eğitimdir.

 

KATILIMCILAR

Yönetici Profili

İÇERİK

21.Yüzyılda Liderlik Tarzları ve  Liderlik Tipleri

Durumsal Yaklaşım Modeli

Koçluk Nedir?

Yönetim Sistemindeki Yeri

Yararları

Koçluğa Hazırlanmak

Koçluk Yaklaşımları

Profesyonel Koçluk Becerileri

Değişim Haritası

Etkin Dinleme Egzersizleri

Aktif Koçluk ve Takip

İşe Koyulmak

Hedefler Üzerinde Anlaşmaya Varın

Bir Eylem Planı Çıkarın

Koçluğa Başlayın

Geri Bildirim Verin ve Alın

Uygun Bir Yaklaşımı Benimseyin

Devamlı Takipte Kalın

Daha İyi Bir Koç Olmak İçin

Neden Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğuna İki Yaklaşım

Yönetici Koçunda Aranacak Özellikler

İnsanların Vasıflarını Geliştirmek

SÜRE   3 GÜN

AMAÇ

Bu programın amacı katılımcıları problem çözme ve karar alma adımları ile ilgili bilgilendirmek, problemler karşısında sistematik bir yaklaşım uygulamalarını sağlayarak etkinliklerini artırmak ve yaratıcı çözümler oluşturma becerilerini geliştirmektir.

KATILIMCILAR

Yöneticiler

 

İÇERİK

 

Düşünme

Düşünme Biçimleri

Eleştirel Düşünme

Analitik ve Yaratıcı Düşünme

Problem ve Problem Çözme

Problem Çözmeye Etki Eden Faktörler

Problem Çözme Süreci

Duygusal Zeka Kavramı

Duygusal Zekanın Problem Çözme Sürecindeki Etkisi

Problem Çözme Teknikleri

PUKÖ Döngüsü

Beyin Fırtınası

5N1K Tekniği

Sebeb-Sonuç Diyagramı (Balık Kılçığı)

Pareto Analizi

Karar ve Karar Verme

Doğru Karar Vermenin Önemi

Karar Verme Yöntemleri

Doğru Kararın Özellikleri

SÜRE  2 Gün

AMAÇ

Kurumunuzda bu seminere katılan çalışanlarınızın; insan ilişkilerinde ve iş hayatında çalışma şekilleri ile ilgili düşüncelerini, kurum kültürü konusundaki algılarını,  hizmet anlayışlarını, doğru ilişki yöntemlerini yeniden gözden geçirmelerini sağlayarak onlara yepyeni görüşler, düşünce tarzları oluşturmaya yönelik kurum aidiyeti sağlayan farkındalık semineridir. Bu eğitim katılımcıların birbiriyle pozitif ilişkiler kurmasına, katılımcıların enerjisinin güçlenmesine ve işteki performanslarını artırmaya yardımcı olacak, kurumda biz bilincinin oluşmasında farkındalık sağlayacaktır.

 

KATILIMCILAR

Tüm çalışanlar

 

İÇERİK

Hizmet Kalitesi Kavramı

Profesyonellik bilinci/Kişisel kalite

Kurum aidiyeti/Kurum kültürü

Kurum kültürünü yönetmek

İş dünyasında değerler

Kazanan insan=Kazanan Kurum

Olumlu insan ilişkilerinin iş hayatında verimlilik üzerindeki rolü

Pozitif İlişkilerin Gücü

İş yaşamında biz bilinci

İşyerinde işte olmak

Ne ekersen onu biçersin

Güçlü yönlerimiz bize ne kadar yardım eder?

Güçlü yönlerin sınırları

Kendini doğrulayan kehanet

Hızlı ve kolay çözümler

Kurumun başarısının ve sürekliliğinin temel taşı: Güven

Çalışan adanmışlığı karlılığı artırıyor

İşbirliği ve değişimin araçları

Birlikten kuvvet nasıl doğar? Ekiplerde başarı

SÜRE  1 Gün

 

AMAÇ

Bu programda yöneticilerin etkinliklerinin ve verimliliklerini arttırmaya yönelik becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

KATILIMCILAR

Her seviyeden yöneticinin alması gereken bir eğitim.

 

İÇERİK

 • Yönetim ve Yöneticilik Kavramı
 • Yönetici-Lider
 • Lider Yönetici Kim?
 • 1 Dakika Yöneticiliği
 • Verimli Takımlar
 • Etkili ve Doğru İletişim
 • Çatışma
 • Motivasyon
 • Öğrenme Noktaları
 • Delegasyon
 • Koçluğa Genel Bakış
  • Koçluk Nedir?
  • Koçluğun Diğer Yaklaşımlardan Farkı Nedir?
  • Koçluk İhtiyacını Doğuran Sebepler Nedir?
  • Koçluk Süreci Nasıl İşliyor?
  • Koçluk Türleri Nelerdir?
  • Yönetimde Koçluk
  • Yöneticilikte Koçluk Yaklaşımı
  • Koç Yöneticilerin Ekiplerinde Neler Değişiyor?
  • Koçluk Yapmaya Başlayan Yöneticilerde Neler Değişiyor?
  • Yöneticilerin Koçluk Becerilerini Uygulamasını Engelleyen Durumlar
  • Koç Yöneticilerin Farkı Nedir?
  • Koçluk İlkeleri ve Koçluk Becerileri
  • Yönetici Koçluğunda Durumsal Yaklaşım
  • Yönetici Koçluk Modeli

SÜRE  3  Gün

AMAÇ

Liderlik Laboratuvarı Eğitimi, bireyleri, ekipleri, kuruluşları ve ağları dinamik, global bağlamlarda yönetmek için gerekli teknikleri ve çerçeveleri kazandıracaktır.

2 günlük interaktif ve bol uygulamaların olacağı eğitim, liderlerin hem yenilikleri yönlendirmelerine, hem de sosyal sorumluluğu geliştirmeye ve iş başarısı üretmeye odaklanmaktadır.  Liderlik Laboratuvarı; Öğrenme, uygulamalar sırasında Gözlem, Algılama ve Yaratma olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır.

KATILIMCILAR

Her seviyeden yöneticinin alması gereken bir eğitim.

İÇERİK

 • Yönetim Bilimi ve Yöneticilik
 • Yönetim Fonksiyonları
 • Lider Yönetici, Özellikleri
 • 3 Temel İletişim Becerisi
 • Etkin Geri Bildirim, Vaka Çalışması
 • Değer Yönetimi
 • Liderlik&Film
 • Senaryo& Canlandırma
 • İnsanlara Liderlik Etmenin Sekiz İlkesi
 • Liderlik Cepheleri
 • Uygulama
 • Beceri Geliştirme Aşamaları
 • Evrensel Yönetim Tarzları
 • Dört Temel Liderlik Stili
 • Uygulama
 • 3 Adım Yöneticiliği-Vaka Çalışması

SÜRE   2 Gün