Sağlık Hukuku; son yıllarda aydınlatılmış onam, hasta hakları, malpraktis gibi kavramların daha sık gündeme gelmesiyle birlikte önemi giderek daha fazla anlaşılan bir alandır.

AMAÇ

Sağlık Hukuku; son yıllarda aydınlatılmış onam, hasta hakları, malpraktis gibi kavramların daha sık gündeme gelmesiyle birlikte önemi giderek daha fazla anlaşılan bir alandır. Sağlık hizmeti alanında tıbbi bilgi ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak değişim ve gelişim gösteren sağlık politikaları ve bu doğrultuda değişen ve gelişen sağlık mevzuatı ile sağlık hizmetinin kamu hizmeti niteliği, bilim dalı olarak “Sağlık Hukuku”nun önemini artırmaktadır. Sağlık hizmetlerine ilişkin olarak yasal bağlayıcılığı olan ve olmayan, ulusal ve uluslararası tüm düzenlemeleri içeren Sağlık Hukuku dersi, hekimlerin ve sağlık mesleği mensuplarının mesleki yaşamlarında karşılaşabilecekleri hukuki sorunlarda genel hatlarıyla bilmeleri gereken bir çerçeveyi aktarmayı amaçlamaktadır.

KATILIMCILAR
Hekim, Hemşire, Diğer Sağlık Mesleği Mensupları ile Sağlık Yöneticileri

İÇERİK

 • Sağlıkçılar için temel hukuk kavramları
 • Malpraktis (tıbbi kötü uygulama) kavramı
 • Komplikasyon kavramı ile komplikasyon yönetimi
 • Meslek Kusuru, Zarar, İlliyet Bağı, Hukuka uygunluk nedenleri
 • Aydınlatma Yükümlülüğünün İcrası, Hastanın Rızasının Alınması Yükümlülüğü
 • Sağlık mesleği mensupları yönünden hukuki, cezai ve disiplin sorumlulukları,
 • Ötenazi, ötanazi kavramlarının hukuksal vasıfları,
 • Hasta Hakları & Sağlık çalışan hakları
 • Tıbbi kayıtların delil niteliği
 • Mobbing
 • Sağlıkta Reklam
 • Bilirkişilik
 • Sağlıkçıların tutmuş olduğu kayıtlar açısından evrakta sahtecilik suçu yönünden incelenmesi
 • Hatalı Tıbbi uygulamalara yönelik vaka çalışması

SÜRE:
1 gün veya kurum talebi doğrultusunda 2 günlük olarak planlanabilir.

AMAÇ
İnsan zekâsının ve yaratıcılığının ortaya çıkarmış olduğu entellektüel birikimin, müzikten, edebiyata, endüstriyel tasarımlardan bilimsel buluşlara ar uzanan düşünce ve ürünleri içeren kavramlar Fikri Mülkiyet Hakları kapsamında incelenir. Fikri hakların korunması ile düşünce ürünleri sahibinin haklarının korunması ve bundan sağlanacak ekonomik değerin haksız rekabet olarak başkalarınca ihlal edilmesinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Gelişmiş ülke ekonomilerinde fikri mülkiyet haklarından doğan gelirler gün geçtikçe artış göstermekte, aynı zamanda, fikri mülkiyet hakları ülkelerin rekabet güçlerini artıran en temel etkenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.Fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin temel hukuki çerçeve; telif hakları ve bağlantılı haklar, markalar, patentler, endüstriyel tasarımlar ve faydalı modellere ilişkin uygulamalar, bağlantılı davalar konusu tüm sektörlerin ihtiyacı olan bir konudur.

KATILIMCILAR
Şirket Yöneticileri, marka ve patent alanında çalışanlar,yayınevi ile ilgili işler yapanlar, web sitesi tasarlayanlar,bilgisayar programı ile uğraşanlar,yeni icatlar üzerinde çalışanlar,

İÇERİK

 • Fikri ve Sınai Haklar kavramı, Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar Türk Patent Enstitüsü (TPE) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), EPO (Avrupa Patent Ofisi), OHIM (İç Pazarda Uyum Ofisi) Uluslararası Anlaşmalar(Paris, TRIPS, WIPO, Madrid, PCT, EPC)
 • Patent ve Marka Vekilliği (Vekillik şartları-yetki, görev vs.)
 • Eserden Kaynaklanan Haklar Mali Haklar; İşleme Hakkı, Çoğaltma Hakkı, Yayma Hakkı, Temsil Hakkı, Kamuya İletim Hakkı Manevi Haklar; Eserin Kamuya Sunulması Hakkı, Eser Sahibinin İsminin Belirtilmesi Hakkı,Eser Bütünlüğünün Korunması Hak kı
 • Tecavüzün Ref’i, Tecavüzün Men’i ve Tazminat Davaları, İhtiyati Tedbir Talepleri, Fikri ve Sınai Haklar Ceza yargılaması
 • Endüstriyel Tasarımlar; Tanım, Tescilli ve Tescilsiz Tasarımlar, Patent / Faydalı Model Tescil İşlemleri; Patent İhlali
 • , YİDK. Kararının İptali Davaları; Başvurunun Kabulü, Tescil, Yayın, Yayına İtiraz, YİDK. Kararına Yönelik Dava, Süresi
 • Markalar; Tanım, Marka Olabilecek İşaretler, Tescilli ve Tescilsiz Markalar; 556 sayılı KHK.’nın Koruma Sistemi,Eylemli Kullanım ve Telif/Sınai Haklara Dayalı Gerçek Hak Sahipliği, Yenilik ve Ayırt Edicilik Unsuru
 • Lisans Sözleşmeleri
 • Örnek Davalar Üzerinde İnceleme ve Tartışma

SÜRE
1 gün veya kurum talebi doğrultusunda 2 günlük olarak planlanabilir