Üretim faktörlerleri içinde yönetilmesi en zor ve karmaşık olan insan faktörü, işletmeler için en önemli yatırımdır. Bir kuruma en yüksek teknolojileri getirip yerleştirebilirsiniz ama bu teknolojiyi kullanacak olan çalışanlara sahip olmazsanız tüm çabalarınız anlamını yitirecektir. Peki işletmeler için bu kadar önem arz eden insan kaynağını nasıl yönetmeliyiz?

AMAÇ
Yeni açılan ya da boşalan görev pozisyonlarına en uygun nitelikleri taşıyan adayların seçilmesi amacıyla iş mülakatını planlama, ön hazırlıkları yapma, işin gerektirdiği yetkinliklere ve performansa dayalı mülakatı gerçekleştirme ve adayları doğru değerlendirme konularında bilgi ve becerileri geliştirmektir.
KATILIMCILAR
İnsan Kaynakları çalışanları, iş görüşmesi yapan yöneticiler
İÇERİK

 • İşe alma sürecine genel bakış
 • Kaynaklar ve uygun aday arama yöntemleri
 • Mülakatı planlamak
 • Etkin seçme yerleştirme için hazırlık süreci
 • İş tanımı ve görev tanımına uygun aday profilinin belirlenmesi
 • İş tanımına uygun yetkinliklerin çıkartılması
 • Pozisyonun duyurulması
 • İçerikle , beklentilerimiz arası uyum
 • Duyuru süresinin önemi
 • Pozisyonun tekrarlanma sıklığı
 • Başvuruların incelenmesi
 • Özgeçmişlerin incelenmesi
 • Tarafsız değerlendirmenin yolları
 • Duygusal denetim
 • Mülakat hazırlığı
 • Adayı görüşmeye davet etmek ve doğru iletişimi başlatmak
 • Yetkinlik bazlı soru sorma teknikleri
 • Yapılandırılmış – yetkinlik bazlı mülakat süreci
 • Zihinsel olarak mülakata hazırlanma
 • Adayın karşılanması
 • İlk izlenimler ve dikkat edilmesi gerekenler
 • Mülakatı doğru başlatma
 • Mülakatlarda sık yaşanan iletişim hataları
 • Sözel olmayan davranışların izlenmesi
 • Adayların değerlendirilme süreci, referans kontrol ve karar aşaması

SÜRE: 2 Gün

 

AMAÇ

Üretim faktörlerleri içinde yönetilmesi en zor ve karmaşık olan  insan faktörü, işletmeler için en önemli yatırımdır. Bir kuruma en yüksek teknolojileri getirip yerleştirebilirsiniz ama bu teknolojiyi kullanacak olan çalışanlara sahip olmazsanız tüm çabalarınız anlamını yitirecektir. Peki işletmeler için bu kadar önem arz eden insan kaynağını nasıl yönetmeliyiz? 

İÇERİK

 • İnsan Kaynakları Yönetimi’nin Anlam ve Önemi
 • İK Yönetimi Nedir?
 • İK Bölümünün Rolü ve İşletme İçindeki Yeri
 • Personel Yönetiminden İK Yönetimine Geçiş
 • İnsan Kaynaklarının Fonksiyonları
 • İş Analizleri ve İş Tanımları
 • İnsan Kaynakları Planlaması ve Önemi
 • Doğru İnsan Kaynağına Ulaşmak
 • Çalışanları Elde Tutma Stratejileri
 • Çalışanların Eğitim ve Gelişimi
 • Kariyer Yönetimine Bakış
 • Çalışanın Performansını Değerlendirmenin İşletmenin Verimliliğine Katkısı
 • Ücret Yönetimi
 • İş Değerlemesi
 • Kısaca İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin Önemi

 

YÖNTEM

Anlatım, Tartışma

SÜRE 3  Gün

AMAÇ

İşletmelerde önceden belirlenen amaçların gerçekleşebilmesi için çalışanlar ve yapılan işler, bölüm, birim ve departman gibi çeşitli adlarla anılan gruplara ayrılmıştır. İşletme faaliyetlerinin etkinliği açısından bu grupların sınırlarının çizilmesi, özelliklerinin bilinmesi ve görevlerinin tanımlanması, kurumların hedeflerine ulaşmaları ve insan kaynakları sistemlerinin bu doğrultuda yapılandırılmalarında kritik bir önem taşımaktadır. Bu eğitim ile insan kaynakları bölümünde çalışan ve çalışacak olanlar ile yönetici adaylarının her birimde gerçekleştirilen işler, gereklilikleri ve birbirleri ile ilişkilerin ortaya konması alanlarda bilgilenmeleri ve yetkinliklerini arttırmaları hedeflenmektedir.

 

İÇERİK

 • Tanımlar
  • Görev / Pozisyon / İş / Meslek
 •  İş Analizi
 •  İş Analizi’nin Temel Elemanları
 •  İş Analizi’nin Amaçları
 •  İş Analizi’nin Kullanıldığı Alanlar
 •  İş Analizleri’nin Organizasyonu
  •  Analizler İçin Ön Çalışmalar
  •  Analizler’in Yapılması
  • Görev / Pozisyon / İş / Meslek
  • Çıktılar
   •  İş Tanımları
   •  İş Gerekleri/ Yetkinlikler
   •  Organizasyon El Kitabı İş Tasarımı
 • İş Tasarımına Yönelik Düzenlemeler
  • İş Basitleştirmesi
  • İş Rotasyonu
  • İş Genişletmesi
  • İş Zenginleştirmesi
 • İş Analizi Örnek Uygulamaları

 

SÜRE 1 Gün

AMAÇ

İnsan kaynakları planlaması sürecinin en can alıcı noktası insan kaynakları gereksinmesinin planlanmasında yatar. İnsan kaynakları planlaması, çalışanların şimdiki ve gelecekte­ki verim durumlarını saptayıp, ona göre gerekli önlemleri alarak süreç içinde personel gereksinmesini dengelemektir Bu eğitim ile insan kaynakları bölümünde çalışan ve çalışacak olanlar ile yönetici adaylarının insan kaynakları planlamasının temelinde, işlet­me açısından en yüksek verimin gerçekleştirilmesi durumu veri iken işgücü sayısını belirli bir optimumda tutabilmesi konularında bilgilenmeleri ve yetkinliklerini arttırmaları hedeflenmektedir.

 

İÇERİK

 

 • İnsan Kaynakları Planlaması
 • İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi
 • İK Planlaması İçin Gerekli Veriler
 • İK Planlamasında Beklentiler
 • İK Planlama Süreci Adımları
 • Örgütlerde İKP Yapılmasını Gerektiren Sebepler
 • İK Planlaması Yapılmadığında Çıkabilecek Sorunlar
 • İnsan Kaynakları Talebi
 • İnsan Kaynakları Planlaması ve İş gücü İhtiyacı
 • İnsan Kaynağı / İç İşgücü Analizi
 • İnsan Kaynağı / Dış İşgücü Analizi
 • İnsan Kaynağı / İş Yükü Analizi
 • İşgücü Arz ve Talebini Dengeleme
 • Personel Azaltma Nedenleri
 • İnsan Kaynakları
 • Talep Tahmin Modelleri

SÜRE 1 Gün

AMAÇ

İşletmelerde eğitimcilerin daha etkin olabilmesi için eğitim öncesinde, eğitim sırasında ve sonrasında bilmesi ve uygulaması gereken temel bilgi ve becerilerin geliştirilmesidir.

KATILIMCILAR

Eğitici olma potansiyeline sahip, şirketlerinde iç eğitmen olarak görev yapacak, eğitim vereceği konu ile ilgili olarak yeterli bilgi birikimi ve deneyime sahip olan kişiler.

İÇERİK

 • Yetişkinlerin eğitimi: İnsanlar niçin ve nasıl öğrenir?
 • Organizasyonlarda Eğitim
 • Başarılı Bir Eğiticide Olması Gereken Özellikler, Temel Yetkinlikleri, Eğiticinin Seçimi ve Yetiştilmesi
 • Eğitimin Planlanması
 • Eğitim Hazırlığı
 • Eğitimin verilmesi
 • Etkili açış
 • Topluluk önünde konuşma becerileri
 • Söz ve sözlerin kullanımı
 • Beden dilinin önemi ve etkili kulanımı
 • Dinleme becerileri ve empati
 • Soru sorma ve cevaplandırma teknikleri
 • Farklı eğitim yöntemlerinde uygulama becerileri
 • Etkili kapanış
 • Eğitim sonrası değerlendirme
 • Eğitimci performansının değerlendirilmesi
 • Eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesi
 • Katılımcıların değerlendirilmesi
 • Katılımcıların değerlendirilmesi
 • Eğitim sonuçlarının uygulamaya transferi
 • Eğitim plan ve programlarının genel değerlendirilmesi

SÜRE: 2 Gün

Amaç:

Bu eğitimde; kariyer yönetiminin işletmedeki önemini ve yararlarını, diğer insan kaynakları işlevleriyle olan ilişkilerini, insan kaynakları biriminin bu konudaki sorumluluklarını, çalışanların beklentilerini ve işletmede kariyer yönetim sisteminin kurulması için gerekli kavramsal ve teknik bilgileri vermek amaçlanmaktadır.

 

Konu Başlıkları:

 • Yetkinlik, Kariyer Planlama, Kariyer Geliştirme, Kariyer Yönetimi
 • İşletmelerde Kariyer Yönetimi Sisteminin Önemi
 • Kariyerin 3 Boyutu
 • Kariyer Gereksinim Analizi
 • Kariyer Yönetiminin Diğer İnsan Kaynakları İşlevleriyle İlişkileri
 • Yedekleme Planı
 • Çalışanların Kariyer Aşamaları
 • İnsan Kaynakları Biriminin Kariyer Planlama Sürecindeki Rol ve İşlevleri
 • Çalışanların Kariyer Yönetimindeki Sorumlulukları
 • Kariyer Yönetiminde Organizasyonel ve Bireysel Çabaların Uyumlaştırılması
 • Kariyer Yönetiminin Çalışan memnuniyeti üzerindeki rolü

SÜRE: 1 Gün

AMAÇ

İş değerlemesi, işlerin göreli önemini ölçmede kullanılan sistematik bir tekniktir. Daha açık bir deyişle, işlerin ayrıntılı analiz ve tanımlarının yapılarak aralarındaki farklılıkların kolaylık ya da zorluk esasına göre objektif biçimde ortaya konmasıdır. Bu eğitim ile insan kaynakları bölümünde çalışan ve çalışacak olanlar ile yönetici adaylarının ücretlemeye adil ve objektif  ölçütlere göre temel oluşturan aşağıdaki konularda bilgilenmeleri ve yetkinliklerini arttırmaları hedeflenmektedir.

 

İÇERİK

 • İş Değerlemesi
 • İş Değerlemesi Amaçları
 • İş Değerlemesi Sonuçlarının Kullanımı
 • İş Değerlemesi Yöntemleri
  • Sayısal olmayanlar
 • Sıralama
 • Sınıflama
 • Sayısal olanlar
  • Faktör Karşılaştırma
  • Puan
 • İş Değerlemesi Sonuçlarının Kullanım
 • İş Değerlemesi Örnek Uygulamaları

SÜRE 1 Gün

AMAÇ

Ücret, çalışanlar için bir gelir kalemi, kurum için ise bir gider kalemi olduğundan, genellikle sıkıntı oluşturan bir konudur. Çalışanlar aldıkları ücretin artırılması, kurum ise bu külfetin azaltılması yönünde bir çaba sarfeder. Bu eğitim ile insan kaynakları bölümünde çalışan ve çalışacak olanlar ile yönetici adaylarının insan kaynakları yönetimi bakımından çalışanların ücretlendirilmesini önemle ele almaları ve mümkün olduğunca objektif kriterlere göre davranmaları konularında bilgilenmeleri ve yetkinliklerini arttırmaları hedeflenmektedir.

İÇERİK

 • Ücret nedir?
 • Baz ücret-Değişken ücret nedir?
 • Ücretin Amacı
 • Ücretin Temel Unsurları
 • Ücret Sistemleri
 • Ücret Yönetimi’ni Etkileyen Faktörler
 • Ücret Yönetimi’nin Temel Taşları
 • Ücretlendirmede Temel Prensipler
 • Ücret Sistemi Oluşturma Adımları
 • İş Gruplarının Oluşturulması
 • Ücret bant aralığı ve kademe sayısının belirlenmesi
 • Piyasa Ücret Araştırması
  • Piyasa bilgilerinin alınması
  • Kullanılan Ana Terimler

( Ortalama ücret/Mod ücret/Medyan ücret/Çeyreklik ücret)

 • Ücret bant değerlerinin hesaplanması
 • Kişilerin ücret bantı içinde yerleştirilmesi
 • Ücret Artışı Gerçekleştirme Adımları
 • Performans Sistemi
 • Senelik Ücret Artışı
 • Terfi Ücret Artışı
 • Toplam Ücret Yönetimi
 • Stratejik Karar Noktaları
 • Ücret Yönetimi Sorun ve Çözümleri
 • Örnek Uygulama

 

SÜRE  1 Gün

AMAÇ

Katılımcıları, Temel İş Hukuku ve SSK uygulamaları konusunda bilgilendirmek ve gerçek örnekler ile uygulamaya dönük problemleri çözme becerisi kazandıracak yetkinliklerini geliştirmektir.

İÇERİK

4857 Sayılı İş Yasası

 • Temel Tanımlar
 • İş sözleşmesi, Türleri ve Feshi
 • Ücret
 • İşin Düzenlenmesi
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
 • İdari Ceza Hükümleri
 • 4857 Sayılı İş Yasası ile 1475 Sayılı İş Yasası’nın karşılaştırılması
 • İdari Para Cezaları
 • İşletmemizde Almamız Gerekli Tedbirler
 • 6331 Sayılı Kanunun Getirdiği Yenilikler

SGK Uygulamaları

 • İşyerini / Çalışanları  SGK’na Bildirme
 • Sigorta Prim Oranları
 • Kıdem Tazminatı / İhbar Tazminatı
 • Emeklilik İşlemleri
 • SGK Yardımlarından Yararlanma
 • İş Kazası Uygulamaları
 • İşsizlik Sigortası
 • Sendikalar Kanunu
 • Tutanak, Savunma, İhtar ile ilgili uygulamalar

 

SÜRE 2 Gün