Yönetimde amaç belirleme sürecine çalışanların katılımının sağlanması ve böylelikle verimliliğin artırılması için yöneticilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

AMAÇ

Şirketlerin aynası olan finansal tabloları ve raporları okuyabilmek, analizler yaparak sonuç üretebilmek ve finansal veriler ışığında yönetim kararları alabilmek için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasına yönelik bir eğitim programıdır.
KATILIMCILAR

Üst düzey yöneticiler ve adayları için düzenlenmektedir.

 

İÇERİK

  • Muhasebenin temel işleyiş mantığı.
  • Mali tablolar.
  • Mali tabloların analiz yöntemleri.
  • Analiz sonuçlarına göre karar alma ve strateji oluşturma.
  • Bütçe yönetimi.
  • Temel düzey vergi.

SÜRE   2 GÜN

AMAÇ

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde kullanılmakta olan UFRS, yakın zamanda ülkemizde de Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu gözetiminde bazı özellikteki şirketlere zorunlu olmak üzere, Türk Finansal Raporlama Standartları başlığı altında uygulamaya geçmiştir. Yakın gelecekte daha fazla sayıda şirketin de uygulamaya dahil olmak zorunda kalacağı görülmektedir.

İÇERİK

UMS 1 Mali Tabloların Sunumu
UMS 2 Stoklar
UMS 7 Nakit Akım Tabloları
UMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar
UMS 10 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
UMS 12 Gelir Vergisi
UMS 16 Maddi Duran Varlıklar
UMS 17 Kiralama Sözleşmeleri
UMS 18 Hasılat
UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
UMS 21 Kur Değişiminin Etkileri
UMS 23 Borçlanma Maliyetleri
UMS 24 İlişkili Taraflar
UMS 27, 28, UFRS 3, 10, 11,12 Konsolidasyon
UMS 32 ve 39 Finansal Araçlar: Mali Tablolarda Gösterimi ve Açıklamalar, Kayda Alma ve Ölçüm, UFRS 7 Finansal Araçlar: Dipnotlar
UMS 34 Ara Dönem Mali Tablolar
UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
UMS 37 Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlıklar ve Yükümlülükler
UMS 38 Maddi Olmayan Varlıklar
UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
UFRS 5 Satılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
UFRS Örnek Uygulamalar

SÜRE   2 GÜN